วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

งานครูที่ปรึกษา

Download : บันทึกข้อความ กิจกรรมโฮมรูม ระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 (สำหรับครูที่ปรึกษา)

Download : บันทึกข้อความ กิจกรรมโฮมรูม ระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 (สำหรับหัวหน้าแผนกวิชา)

Download : แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน กลุ่มเสี่ยง 2567

Download : แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านผู้เรียน 2567

Download :  แบบ  คป 08 ขอเชิญผู้ปกครองพบ

Download : รายงานผลการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ (RMS) แผนกวิชา .
ประจำปีการศึกษา 2566

Download : รายงานผลการดำเนินกิจกรรมโฮมรูมผ่านระบบออนไลน์ (RMS) ระยะ 1 และระยะที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

Download : รายงานผลการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ (RMS) ประจำปีการศึกษา 2566

Download : รายงานผลกิจกรรมโฮมรูม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

Download : รายงานผลการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา กลุ่มเสี่ยง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

Download : แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอความร่วมมือดูแลผู้เรียนเป็นกรณีพิเศษ (กลุ่มเสี่ยงด้านการเรียน) คป.04

Download : แบบสรุปรายชื่อผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงด้านการเรียน

Download : บันทึกข้อความรายงานผลกิจกรรมโฮมรูม 1/2565 ระยะที่ 1

Download : บันทึกข้อความรายงานผลการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา กลุ่มเสี่ยง 1/2565

Download : รายงานผลการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ (RMS)  (สำหรับครูที่ปรึกษา)

Download : รายงานผลการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ (RMS)  (สำหรับหัวหน้าแผนกวิชา)

Download : รายงานผลการดำเนินกิจกรรมโฮมรูมผ่านระบบออนไลน์ (RMS) ระยะที่ 1  และ ระยะที่  2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (สำหรับหัวหน้าแผนกวิชา)

Download : รายงานผลการดำเนินกิจกรรมโฮมรูมผ่านระบบออนไลน์ (RMS) ระยะที่ 1  และ ระยะที่  2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (สำหรับครูที่ปรึกษา)

Download : แบบฟอร์มใบลาเพื่อแยกกักตัวเอง Self – Isolation

Download : ใบลา นักเรียนนักศึกษา

Download : แบบรายงานนักศึกษาขาดเรียน