วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน

นางสาวมาณวิกา บุณยเกียรติ
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นางสาวทิพย์วิมล ทิพย์รักษา
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นางสาวตรองฤทัย แสงสีรัตนกุลชัย
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นายศุภกร สืบสาย
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นางสาวสุดารัตน์ เอ้งฉ้วน
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นางสาวมีนา สาลี
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นางสาววนิดา ผลเงาะ
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาพร  หลั่งน้ำสังข์
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
(๑) จัดทำ รวบรวมและตรวจสอบแผนการเรียน ของทุกแผนกวิชาให้ตรงกับโครงสร้าง ของหลักสูตร
(๒) จัดทำตารางสอน ตารางเรียนร่วมกับแผนกวิชาต่าง ๆ และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง
(๓) จัดทำแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานหลักสูตรการเรียนการสอน
(๔) พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ และหน่วยงานภายนอกเพื่อจัดรายวิชา และสาขางานให้สอดคล้องกับนโยบาย ความต้องการของตลาดแรงงาน ชุมชน
(๕) จัดหา รวบรวมและพัฒนาหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อความรู้หรือทักษะในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อซึ่งจัดเป็นโครงการ หรือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
(๖) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครู และผู้สอนในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมายและหลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร ตลอดจนระเบียบการจัดการศึกษา
(๗) ประสานงานกับแผนกวิชาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ทั้งระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ และสะสมหน่วยกิต
(๘) ส่งเสริม และพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตร
(๙) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครู และผู้สอนจัดทำเอกสารประกอบการสอน และจัดการเรียนการสอนสื่อและเทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัย
(๑๐) รวบรวม และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าต่อการจัดการเรียน การสอนเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา
(๑๑) ประสานงาน และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
(๑๒) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น(๑๓) ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(๑๔) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

Download:ตารางเรียน 2/2565
Download:ตารางสอน  2/2565
Download:แผนการเรียนมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพระดับ ปวช.
Download:แผนการเรียนมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพระดับ ปวส.
Download:ตารางสอนรายบุคคล 1/2565
 Download:ปฏิทินปฏิบัติงาน กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC
 Download:แบบคำร้องขอจัดตั้งกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
 Download: ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่องการจัดตั้งกลุ่ม (PLC)
  
Download :แบบสำรวจการพัฒนารายวิชา 
Download :บันทึกข้อความรายงานผลการสอนภาคเรียนที่ 2/2564
Download :ตารางสอนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2/2565 
Download :ตารางชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565
  
Download :แบบคำร้องขอจัดตั้งกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
Download :คำสั่งจัดตั้งกลุ่ม PLC  ประจำปีการศึกษา 2563
Download :คำสั่งจัดตั้งกลุ่ม PLC  ประจำปีการศึกษา 2/2564
 คำสั่งจัดตั้งกลุ่ม PLC  ประจำปีการศึกษา 2564
Downlond :แบบฟอร์มการเขียนเค้าโครงรายวิชา
Downlond :แบบฟอร์มแผนการสอน (.doc)
Downlond :ใบปะหน้าแผนการสอน (.doc)
Downlond :แบบฟอร์มใบสอนแทน  (.xlsx)
Downlond :แบบฟอร์มเสนอรายชื่อหนังสือ (สมอ.1) (.docx)