วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

Download:ตารางเรียน 2/2565
Download:ตารางสอน  2/2565
Download:แผนการเรียนมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพระดับ ปวช.
Download:แผนการเรียนมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพระดับ ปวส.
Download:ตารางสอนรายบุคคล 1/2565
 Download:ปฏิทินปฏิบัติงาน กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC
 Download:แบบคำร้องขอจัดตั้งกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
 Download: ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่องการจัดตั้งกลุ่ม (PLC)
  
Download :แบบสำรวจการพัฒนารายวิชา 
Download :บันทึกข้อความรายงานผลการสอนภาคเรียนที่ 2/2564
Download :ตารางสอนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2/2565 
Download :ตารางชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565
  
Download :แบบคำร้องขอจัดตั้งกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
Download :คำสั่งจัดตั้งกลุ่ม PLC  ประจำปีการศึกษา 2563
Download :คำสั่งจัดตั้งกลุ่ม PLC  ประจำปีการศึกษา 2/2564
 คำสั่งจัดตั้งกลุ่ม PLC  ประจำปีการศึกษา 2564
Downlond :แบบฟอร์มการเขียนเค้าโครงรายวิชา
Downlond :แบบฟอร์มแผนการสอน (.doc)
Downlond :ใบปะหน้าแผนการสอน (.doc)
Downlond :แบบฟอร์มใบสอนแทน  (.xlsx)
Downlond :แบบฟอร์มเสนอรายชื่อหนังสือ (สมอ.1) (.docx)