วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

Download : คำร้องขอผันผ่อนตรวจเลือกเข้ารับราชการกองประจำการ

Download : แบบสรุปรายชื่อผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
Download : แบบบันทึกการทำกิจกรรมซ่อมเสริมกิจกรรมหน้าเสาธง
 Download: ใบคำร้องขอลงทะเบียนซ่อมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ แบบ อวท.18
Download : ใบแก้กิจกรรมหน้าเสาธง
Download : แบบฟอร์มขอแสดงความจำนงจัดตั้งชมรมวิชาชีพ
Download : แบบฟอร์มขอให้พิจารณาแต่งตั้งครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ
Download : แบบฟอร์มแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค
Download : แบบฟอร์มแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด
Download : แบบฟอร์มแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
Download : แบบฟอร์มแต่งตั้งครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงานชมรมวิชาชีพ
Download : แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกชมรมลูกเสือวิสามัญ
Download : แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกชมรมวิชาชีพ อวท.06
เอกสารอวท.
Download : แบบฟอร์มขอแสดงความจำนงจัดตั้งชมรมวิชาชีพ
Download : แบบฟอร์มขอให้พิจารณาแต่งตั้งครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ
Download : แบบฟอร์มแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยจังหวัด
Download : แบบฟอร์มแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับภาค
Download : แบบฟอร์มแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
Download : แบบฟอร์มแต่งตั้งครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงานชมรมวิชาชีพ 
Download : แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกชมรมลูกเสือวิสามัญ
Download : แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกชมรมวิชาชีพ-อวท.06
Download : แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกชมรมวิชาชีพ อวท.10
Download : แบบฟอร์มรายงานจิตอาสา
Download : แบบรายงานภาพจิตอาสา