วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

งานทวิภาคี

Download : แบบนิเทศติดตามประเมินผลการฝึกอาชีพ สำหรับระบบทวิภาคี

Download :  รายงานการนิเทศผู้เรียนฝึกงานหรือฝึกอาชีพ

Download : บันทึกข้อความขออนุญาตเบิกค่าน้ำมันรถในการเดินทางไปนิเทศนักศึกษาฝึกงาน

Download : บันทึกข้อความขออนุญาตเปลี่ยนสถานที่ฝึกงาน
Download : แบบรายงานผลการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน สำหรับระบบปกติ
Download : หนังสือยินยอมให้นักเรียน นักศึกษาเข้ารับการฝึกอาชีพ
Download : เอกสารคู่มือครูนิเทศ