วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

งานทวิภาคี

Download : บันทึกข้อความขออนุญาตเบิกค่าน้ำมันรถในการเดินทางไปนิเทศนักศึกษาฝึกงาน
Download : บันทึกข้อความขออนุญาตเปลี่ยนสถานที่ฝึกงาน
Download : แบบฟอร์มแบบรายงานผลการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน
Download : หนังสือยินยอมให้นักเรียน นักศึกษาเข้ารับการฝึกอาชีพ
Download : เอกสารคู่มือครูนิเทศ
Download :  หนังสือยินยอมให้นักเรียน นักศึกษาเข้ารับการฝึกอาชีพ/ฝึกประสบการณ์
Download : หนังสือรับรองการส่งตัวนักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพ/ฝึกประสบการณ์ กลับสถานศึกษา
Download : แบบตอบรับนักศึกษาฝึกงาน 
Download : เอกสารเอกสารแนวทางการฝึกอาชีพ/การฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพในสถานประกอบการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
Download : บันทึกข้อความขอเปลี่ยนที่ฝึกงาน-ฝึกอาชีพ 
Download : แบบประเมินผลการฝึกอาชีพภาคปฏิบัติของนักเรียน นักศึกษา 
Download : แบบประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพของนักศึกษาฝึกงาน / ฝึกอาชีพ