วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

หน้าหลัก

ข้อมูลสถานศึกษา

ปฏิทินกิจกรรม

ผู้อำนวยการ

นายวิทยา เกตุชู
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ข่าวประชาสัมพันธ์

ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2567 ครูณัฐรินีย์ พรหมรักษ์ หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา นำทีมนักเรียนตัวแทนกลุ่มที่ประกอบอาชีพอิสระ และหารายได้ระหว่างเรียน จำนวน 3 คน เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนอาชีวศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21 ณ โรงแรมทาวน์ อินทาวน์ กรุงเทพมหานคร โดยในกิจกรรมครั้งนี้ ทาง สอศ. ได้คัดเลือกมีคณะครู และนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 110 คน (ครู 20 คน,นักเรียน 80 คน และคณะศึกษาดูงานอีก 10 คน) เข้าร่วม โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ดร.สุรพงษ์ เอิมอุทัย เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธาน และบรรยายพิเศษ เรื่อง ผู้เรียนอาชีวศึกษา กับความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21

ภาพกิจกรรม

การทำอาหารพื้นเมืองภูเก็ต กับนักศึกษาอาเซียนในโครงการ ASEAN ROK TVET Mobility Programme

บทเรียน

นักศึกษา ปริญญาตรี

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เรื่อง กำหนดวันเปิด-ปิดเรียนและลงทะเบียนเรียน ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เรื่อง กำหนดวันเปิด-ปิดเรียนและลงทะเบียนเรียน ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

ข่าวนักเรียน

ข่าวรับสมัครงาน

ประเภทวิชาพาณิชกรรม/บริหารธุรกิจ

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ประเภทวิชาคหกรรม

ประเภทวิชาการออกแบบ

ประเภทวิชาสารสนเทศและการสื่อสาร

ประเภทวิชา