วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

หน้าหลัก

ข้อมูลสถานศึกษา

ปฏิทินกิจกรรม

ผู้อำนวยการ

นายวิทยา เกตุชู
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ขับเคลื่อนโครงการยกระดับอาชีวศึกษาระหว่างประเทศและมาตรฐานสากล สู่ความร่วมมือ Skills Development Network ต้อนรับการศึกษาดูงานของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวชมกระบวนการจัดการเรียน การสอนในสาขาการบริการ การโรงแรมและการท่องเที่ยว การถอดบทเรียน เพื่อจัดโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและองค์ความรู้ระหว่างประเทศ ในสาขาอาชีพที่มีความต้องการของแรงงานสมรรถะสูง รวมทั้งการการพัฒนาหลักสูตร เพื่อรองรับการท่องเที่ยวในปัจจุบัน ที่มีการทดสอบและพัฒนาฝีมือแรงงาน และการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ฝึกประสบการตรงกับสถานประกอบการในพื้นที่

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ดร.ปิยะมาศ ชำนาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ, นางสาวอรทัย สุวรรณมณี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒน์ฯ, นายวันชนะ แซ่สู้ หัวหน้างานทวิภาคีฯ น.ส.ฐิติพร ดอกพุฒ หัวหน้าแผนกวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ, นายยงยุทธ สุขกาล ผู้ช่วยหัวหน้างานทวิภาคีฯ ผู้ประสานงาน, งานประชาสัมพันธ์ และครูผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพูดคุย หารือเพื่อลงนามความร่วมมือเปิดแผนกภาษาต่างประเทศธุรกิจและห้องเรียนความร่วมมือ นิเทศนักศึกษาฝึกงาน เยี่ยมชมสถานประกอบการ และเตรียมความพร้อมก่อนส่งนักศึกษาฝึกงาน ฝึกอาชีพของแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ แผนกวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ โดยประสานงานร่วมกับคุณชุติมา บุญสนอง ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล, นายวิโรจน์ พลนาดี Executive Chef โรงแรม Rosewood หาดไตรตรัง ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

ภาพกิจกรรม

การทำอาหารพื้นเมืองภูเก็ต กับนักศึกษาอาเซียนในโครงการ ASEAN ROK TVET Mobility Programme

บทเรียน

นักศึกษา ปริญญาตรี

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เรื่อง กำหนดวันเปิด-ปิดเรียนและลงทะเบียนเรียน ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เรื่อง กำหนดวันเปิด-ปิดเรียนและลงทะเบียนเรียน ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

ข่าวนักเรียน

ข่าวรับสมัครงาน

ประเภทวิชาพาณิชกรรม/บริหารธุรกิจ

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ประเภทวิชาคหกรรม

ประเภทวิชาการออกแบบ

ประเภทวิชาสารสนเทศและการสื่อสาร

ประเภทวิชา