• 01-12-61.png
  • 5-11-61.jpg
  • 7-11-61-2.jpg
  • 7-11-61.jpg
  • 9-1-62.png
  • 12-11-61-2.jpg
  • 12-11-61.jpg
  • 25-10-61.jpg
  • 28-11-61-2.jpg
  • 28-11-61.jpg

งานวางแผนและงบประมาณ

 

นางสชาดา คงประมญ

นางสุชาดา  คงประมัญ
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

 

นางสาวรววรรณ สงขดวง สามญสมพนธ องกฤษ
นางสาวรวิวรรณ  สังข์ดวง
ผู้ช่วยหัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

 

 

 

 นางสาวสนษา พมพวง วางแผนและงบประมาณ
นางสาวสุนิษา  พุ่มพวง
เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ