• 30-11-60-2.jpg
  • 30-11-60-3.png

งานวางแผนและงบประมาณ

 

นางสชาดา คงประมญ

นางสุชาดา  คงประมัญ
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

นางสาวศศมา ทองเคยน
นางสาวศศิมา  ทองเคียน
ผู้ช่วยหัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

นางสาวรววรรณ สงขดวง สามญสมพนธ องกฤษ
นางสาวรวิวรรณ  สังข์ดวง
ผู้ช่วยหัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

 นางสาวสนษา พมพวง วางแผนและงบประมาณ
นางสาวสุนิษา  พุ่มพวง
เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ