• 001.jpg
  • 01.png
  • 011.png
  • 00012.jpg
  • Untitled-4-01.jpeg
  • Untitled-4-02.jpeg
  • Untitled-4-03.jpeg
  • Untitled-4-04.jpeg

งานแนะแนวและจัดหางาน

1

เอกสารประกอบการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ)

Download : ใบสมัครยื่นความประสงค์โควตา ประจำปีการศึกษา 2565
Download :  ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
Download : แบบคำขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษา 
Download : หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืมเงิน 
Download : แบบรายงานผลการศึกษา
Download : หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนว/อาจารย์ที่ปรึกษา
Download : การเก็บชั่วโมงกิจกรรมจิตอาสา
Download : แบบฟอร์มจิตอาสา
Download : เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณากู้ยืม
Download : LINE กลุ่ม กองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

การขอรับทุนการศึกษา

 Download :  ใบสมัครรับทุนการศึกษา
 Download :  ใบคำร้องขอเบิกทุนการศึกษา
 Download : ใบสำคัญรับเงิน