• 24-1-61.png
  • 30-11-60-2.jpg
  • 30-11-60-3.png

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต จัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านการบริการและการท่องเที่ยวเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง 18 กุมภาพันธ์ 2558

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต จัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านการบริการและการท่องเที่ยวเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง 18 กุมภาพันธ์ 2558 ณวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

p09-12-57

O09-12-57