• 00.png
  • 01.png

งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์

รายละเอียดอื่นๆ การจัดทำสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 2560 
 
 1 ประกาศข้อกำหนดสิ่งประดิษฐ์ฯ ประจำปีการศึกษา 2560 ของ สอศ.
   2 ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์การให้คะแนน สิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทต่าง ๆ
   3 แบบคุณลักษณ์ สิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทต่างๆ 
   4 แบบเสนอโครงการวิจัย ว.สอศ.2 ประจำปีการศึกษา 2560
   5 แบบรายงานการวิจัย ว.สอศ.3 ประจำปีการศึกษา 2560
   6 แบบรับรองการนำผลงานสิ่งประดิาฐ์ของคนรุ่นใหม่ไปใช้งานจริง ประจำปีการศึกษา 2560

Download : รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนในการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (นายสุคนธ์ แก้วแท้)  
Download : บทคัดย่อ ผลงานโครงกรวิชาชีพ นักเรียน นักศึกษา แผนนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ปวส.  
Download : หน้าปก บทที่ 1 วิจัยผลการศึกษาการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (ครูลักขณา สุดกระโทก)  
Download : รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน วิชา พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 2204-2006 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ