• 1.Web Banner (1).jpg
  • 2.bannerweb 65-01.jpg
  • 3.R-Phuket IDOL.png

งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์

ดาวน์โหลด :: รายละเอียดการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและผลงานวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2564 

-----------------------------------------------------------------

เอกสารประกอบโครงการนำเสนอการพัฒนานวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์

ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มหัวข้อที่นำเสนอ

ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มคุณลักษณะผลงาน

ดาวน์โหลด :: แบบประเมินและจุดการให้คะแนนวันที่ 6 - 10 กันยายน 2564

ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มจุดให้คะแนนในวันที่ 16 กันยายน 2564