• 30-11-60-2.jpg
  • 30-11-60-3.png

งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์

เอกสารประกอบการสอน วิชาศิลปะและการออกแบบ เรื่องหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ในการออกแบบ ระดับ ปวช. (ครูรจนา เหล่อขะย่อน)

เอกสารประกอบการสอน วิชาศิลปะนิยม เรื่องลัทธิทางศิลปะ ระดับ ปวช. (ครูรจนา เหล่อขะย่อน)
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร รหัส 3404 -2002 (นายเชิดชัย เตรียมเชิดติวงศ์)

เอกสารทางวิชาการ

 - คู่มือการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมถรรนะ
  - คู่มือการเขียนรายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
 เผยแพร่งานวิจัย
ผลิตภัณฑ์พานพุ่มกาบปูเล (แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์)
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนในการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (นายสุคนธ์ แก้วแท้) 
 - บทคัดย่อ ผลงานโครงกรวิชาชีพ นักเรียน นักศึกษา แผนนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ปวส. 
  - รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน วิชา พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 2204-2006 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 รายละเอียดอื่นๆ การจัดทำสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 2560 
  
 1 ประกาศข้อกำหนดสิ่งประดิษฐ์ฯ ประจำปีการศึกษา 2560 ของ สอศ.
   2 ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์การให้คะแนน สิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทต่าง ๆ
   3 แบบคุณลักษณ์ สิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทต่างๆ 
   4 แบบเสนอโครงการวิจัย ว.สอศ.2 ประจำปีการศึกษา 2560
   5 แบบรายงานการวิจัย ว.สอศ.3 ประจำปีการศึกษา 2560
   6 แบบรับรองการนำผลงานสิ่งประดิาฐ์ของคนรุ่นใหม่ไปใช้งานจริง ประจำปีการศึกษา 2560