วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

งานประกันคุณภาพ

 

Download:  รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report :SAR) ปีการศึกษา25656
 
Download: การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561ปีการศึกษา 2564
Download :  รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564
Download : หนังสือสำคัญแสดงการรับรองว่าวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2565-2568)จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน)
Download : สารประกันคุณภาพ
Download : รายงานการประเมินตนเอง SAR ระดับงาน
Download : รายงานการประเมินตนเอง SAR ระดับแผนกวิชา
Download : รายงานการศึกษาตนเอง SSR รายบุคคล
Download : การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ปีการศึกษา 2563
Download : การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ปีการศึกษา 2562
————————————————————
Download : รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563
Download : รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562
Download : รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา2561
Download : ผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด ปีการศึกษา 2561
Download : การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
Download : รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา (ระบบออนไลน์)
Download : รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อการรับรองมาตรฐานการอาชีวศึกษา ด้านการอาชีวศึกษา
Download : เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก (รอบสี่)
Download : รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม (พ.ศ.2554 – 2558) ด้านการอาชีวศึกษา
Download : แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 2561 
Download : รายงานการประเมินตนเอง วอศ.ภก ประจำปีการศึกษา 2560
Download : คู่มือ SSR รายบุคคล มาตรฐาน พ.ศ.2559
Download : คู่มือ SAR ระดับแผนกวิชา มาตรฐาน พ.ศ.2559
Download : บทสรุปผู้บริหาร ประจำปีการศึกษา 2559

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *